License cho tổng đài KX-NS1000

Nhà sản xuất:

Mã hàng:

Trạng thái:

Bảo hành:

Mô tả:

 

Phụ kiện và các license cho tổng đài KX-NS1000

Tên hàng

Mô tả sản phẩm

KX-NS0135X

Tăng bộ nhớ ghi âm - Loại nhỏ (200 tiếng)

KX-NS0136X

Tăng bộ nhớ ghi âm - Loại vừa (450 tiếng)

KX-NS0137X

Tăng bộ nhớ ghi âm - Loại lớn (1000 tiếng)

KX-NSM005X

Phần mềm quán lý 50 điện thoại IP

KX-NSM010X

Phần mềm quán lý 100 điện thoại IP

KX-NSM030X

Phần mềm quán lý 300 điện thoại IP

KX-NSM99X

Up to System Limit IP Phone
Capacity Activation Key

KX-NSU102X

Phần mềm 02 - kênh tin nhắn hợp nhất

KX-NSU104X

Phần mềm 04 - kênh tin nhắn hợp nhất

KX-NSN001X

Card dùng khi kết nối nhiều tổg đài NS1000
tạo thành hệ thống One-Look Network
Tối đa 16 tổng đài NS1000 trog 1 hệ thống

KX-NSM102X

Phần mềm trung kế - 2 kênh IP

KX-NSM104X

Phần mềm trung kế - 4 kênh IP

KX-NSM108X

Phần mềm trung kế - 8 kênh IP

KX-NSM116X

Phần mềm trung kế - 16 kênh IP

KX-NSM501X

Phần mềm máy nhánh - 1 kênh IP-PT

KX-NSM505X

Phần mềm máy nhánh - 5 kênh IP-PT

KX-NSM510X

Phần mềm máy nhánh - 10 kênh IP-PT

KX-NSM520X

Phần mềm máy nhánh - 20 kênh IP-PT

KX-NSM701X

Phần mềm máy nhánh - 1 kênh SIP

KX-NSM705X

Phần mềm máy nhánh - 5 kênh SIP

KX-NSM710X

Phần mềm máy nhánh - 10 kênh SIP

KX-NSM720X

Phần mềm máy nhánh - 20 kênh SIP

KX-NSM201X

Phần mềm máy nhánh
01 kênh IP Softphone/IP-PT

KX-NSM205X

Phần mềm máy nhánh
05 kênh IP Softphone/IP-PT

KX-NSM210X

Phần mềm máy nhánh
10 kênh IP Softphone/IP-PT

KX-NSM220X

Phần mềm máy nhánh
20 kênh IP Softphone/IP-PT

KX-NSN002X

Card dùng khi kết nối NS1000 với
các loại tổng đài khác như TDE/NCP …
--> tạo thành hệ thống QSIG

KX-NSU001X

Phần mềm tăng thời gian ghi âm

KX-NSU002X

Phần mềm Ghi âm hai chiều

KX-NSU003X

Phần mềm Lưu Tin nhắn

KX-NSU201X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 01 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

KX-NSU205X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 05 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

KX-NSU210X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 10 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

KX-NSU220X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 20 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

KX-NSU299X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho TẤT CẢ Người sử dụng
trong hệ thống khi có Tin nhắn đến

KX-NSU301X

Phần mềm cho phép 02 người sử dụng ghi âm 2 chiều

KX-NSU305X

Phần mềm cho phép 05 người sử dụng ghi âm 2 chiều

KX-NSU310X

Phần mềm cho phép 10 người sử dụng ghi âm 2 chiều

KX-NSU320X

Phần mềm cho phép 20 người sử dụng ghi âm 2 chiều

KX-NSU399X

Phần mềm cho phép TẤT CẢ hệ thống
sử dụng ghi âm 2 chiều

KX-NSE101X

Phần mềm cho phép 01 ng sử dụng qua di động

KX-NSE105X

Phần mềm cho phép 05 ng sử dụng qua di động

KX-NSE110X

Phần mềm cho phép 10 ng sử dụng qua di động

KX-NSE120X

Phần mềm cho phép 20 ng sử dụng qua di động

KX-NSP001X

Phần mềm cung cấp cho 01 người sử dụng
• E-mail (IMAP4) client
• E-mail notification (voice/fax messages)
• Two-way Recording/Two-way Transfer

KX-NSP005X

Phần mềm cung cấp cho 05 người sử dụng
• E-mail (IMAP4) client
• E-mail notification (voice/fax messages)
• Two-way Recording/Two-way Transfer

KX-NSP010X

Phần mềm cung cấp cho 10 người sử dụng
• E-mail (IMAP4) client
• E-mail notification (voice/fax messages)
• Two-way Recording/Two-way Transfer

KX-NSP020X

Phần mềm cung cấp cho 20 người sử dụng
• E-mail (IMAP4) client
• E-mail notification (voice/fax messages)
• Two-way Recording/Two-way Transfer

KX-NSP101X

Phần mềm cung cấp cho 01 người sử dụng
• E-mail (IMAP4) client
• E-mail notification (voice/fax messages)
• Two-way Recording/Two-way Transfer
• Cellular phone extension - CA Client Pro

KX-NSP105X

Phần mềm cung cấp cho 05 người sử dụng
• E-mail (IMAP4) client
• E-mail notification (voice/fax messages)
• Two-way Recording/Two-way Transfer
• Cellular phone extension - CA Client Pro

KX-NS8290CE

Adaptor kết nối PRI

KX-NS0130X

Card Stacking Master

KX-NSP205X

Key kích hoạt gói Mobile: Email/Mobile cho 5 người dùng

KX-NSP210X

Key kích hoạt gói Mobile: Email/Mobile cho 10 người dùng

KX-NSP220X

Key kích hoạt gói Mobile: Email/Mobile cho 20 người dùng

KX-NSA010X

Key kích hoạt kết nối CA Thin Client Server

KX-NSA020X

Key kích hoạt nhiều kết nối nhiều CSTA

KX-NSA201X

Key kích hoạt CA PRO 1 người dùng

KX-NSA205X

Key kích hoạt CA PRO 5 người dùng

KX-NSA210X

Key kích hoạt CA PRO 10 người dùng

KX-NSA240X

Key kích hoạt CA PRO 40 người dùng

KX-NSA249X

Key kích hoạt CA PRO 128 người dùng

KX-NSA301X

Key kích hoạt CA ACD Monitor cho 1 ICD Supervisor

KX-NSA401X

Key kích hoạt CA Operator Console

KX-NSA901X

Key kích hoạt CA Network Plug-in cho 1 người dùng

KX-NSA905X

Key kích hoạt CA Network Plug-in cho 5 người dùng

KX-NSA910X

Key kích hoạt CA Network Plug-in cho 10 người dùng

KX-NSA940X

Key kích hoạt CA Network Plug-in cho 40 người dùng

KX-NSA949X

Key kích hoạt CA Network Plug-in cho 128 người dùng

KX-NSF101X

Key kích hoạt giao tiếp CTI

 

Sản phẩm liên quan

Hotline

1900 545416